Syyskokouksen 2021 pöytäkirja

IISALMEN LATU RY                                  

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS          PÖYTÄKIRJA

 Aika               11.11.2021 kello 18

 Paikka           Iisalmen Uimahalli, kokoustila

 1                   

KOKOUKSEN AVAUS

                      Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Koponen avasi kokouksen

                      toivottaen jäsenet tervetulleiksi.            

2                   

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arja                                                      Raatikainen.                    

 3                   

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

                      - sihteeriksi valittiin Ulla Kääriäinen

                      - pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjaleena Kainulainen ja                           Jenni Korolainen

                         jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                      Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 27.10. Iisalmen                                  Sanomissa sekä

                       kotiseuduilla ja Facebookissa.

                       Kokoukseen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä, liite 1. 

                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5                   

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

                      Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

6

IISALMEN LADUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

                      Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Koponen esitteli vuoden                              2022 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin muutoksitta.  7                   

MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUUS VUODELLE  2022

                      Hallituksen esitys:                                                     

                      -    henkilöjäsenmaksu                              26 euroa                      -     perhejäsenmaksu                                  38 euroa                      -     nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 v     11euroa                       -    rinnakkaisjäsen                                      12 euroa                       -    yhteisöhenkilöjäsenmaksu                    33 euroa                   

                      Hyväksyttiin hallituksen esittämät jäsenmaksut.

 8

KULUKORVAUKSISTA JA PALKKIOIDEN MAKSAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

                      Hallituksen esitys:

                      -     hallituksen jäsenille yksi majan vuokraus/vuosi omaan                                  käyttöön

                      -     toiminnantarkastajille palkkio laskun mukaan

                       -     matkakulut oman auton käytöstä 0,25 euroa/km

                       -     muut mahdolliset kulut harkinnan mukaan.

                      Hyväksyttiin hallituksen esitys.                       

                                           

9

IISALMEN LADUN TALOUSARVIO VUODELLE 2022

                      Yhdistyksen rahastonhoitaja Esko Kääriäinen esitteli                                      talousarvion, joka hyväksyttiin muutoksitta.                           

10

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VUODELLE 2022-2023

                      Iisalmen Latu ry:n puheenjohtajaksi valittiin Marijennika                            (Jenni) Korolainen. 

 11

PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

                      Sääntöjen mukaan hallituksessa on oltava puheenjohtaja ja                            vä­hintään 4 ja enintään 10 varsinaista jäsentä ja kaksi                                   varajäsentä. Hallitukseen on kuulunut vuonna 2021 kuusi (6)                       varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.   

                  

                      Päätettiin hallituksen varsinaiseksi jäsenmääräksi kuusi (6) ja                       varajäseneksi kaksi (2).  

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

                      Kahdeksi vuodeksi valittiin seuraavat henkilöt:

                      Pirjo Koponen, Marjaleena Kainulainen ja Jussi Ollikainen.

                       Hallituksessa jatkaa Anja Kauppinen.

                      Valittiin vuodeksi 2022 Jorma Pietikäinen ja Esko                                          Kääriäinen.

                      (Tämä on uusien sääntöjen mukainen valinta, puolet on aina                          erovuorossa)

                       Varajäseninä jatkavat:

                      Arja Raatikainen ja Timo Pirinen

 13

VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARA­TAR­KASTAJAA

                      Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Koivunen ja Irja                                  Hälinen. Varatarkastajiksi  valittiin Paavo Saastamoinen ja                            Kyllikki Rytkönen.   

14                 

PÄÄTETÄÄN IISALMEN LADUN KOKOUSKUTSUJEN JA TIEDONANTOJEN

JULKAISEMISESTA

                      Hallituksen ehdotus:

                      Jäsentiedote postitetaan kahdesti vuodessa jäsenille.

                      Sääntömääräiset kokouskutsut julkaistaan Iisalmen Sa­                                   nomissa. Hallituksen kokouskutsut sähköpostilla tai kirjeellä.                       Muu tiedottaminen Iisalmen Sanomien muistiossa ja Iisalmen                       Ladun kotisivuilla sekä facebook sivuilla.

                      Hyväksyttiin hallituksen esitys.

15

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

                      Muita asioita ei ollut.

 16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                      Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti                                       kokouksen klo 19.30.          

 

VAKUUDEKSI

                       Arja Raatikainen                                    Ulla Kääriäinen

                       Puheenjohtaja                                          Sihteeri

 

Olemme tarkastaneet yllä olevan Iisalmen Latu ry:n syyskokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen laadituksi kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

  

                      Jenni Korolainen                             Marjaleena Kainulainen

                      Pöytäkirjantarkastaja                       Pöytäkirjantarkastaja