Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 12.01.2021 16:32:41


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Iisalmen Latu r.y.
ja sen kotipaikka on Iisalmi.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä edistää
kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää ulkoilu- ja liikuntatoimintaa ja tekee tunnetuksi
ulkoilun eri muotoja
- tekee ulkoiluun ja liikuntaan liittyvää vaikuttamistyötä
- tekee aktiivista yhteistyötä ulkoilun ja liikunnan eri toimijoiden
kanssa
- hankkii tietoa ulkoilusta ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen
ulkoilun harjoittamisen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja
terveydelle
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä koulutuksia
- kouluttaa vastuuhenkilöitä ulkoilu-, liikunta- ja
yhdistystoiminnassa sekä tapahtumien järjestämisessä - ylläpitää
mahdollisuuksien mukaan liikuntapaikkoja.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi
- järjestää arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
- vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
- hakea avustuksia
- hankkia, omistaa ja myydä kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita
- harjoittaa liikuntapalvelu-, majoitus-, ja
ravitsemusliiketoimintaa sekä kioskikauppaa.
- välittää ja vuokrata jäsenilleen harrastusvälineitä.


3§ Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka
on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti
yhdistyksen puheenjohtajana ja joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden
jäsenmaksut syyskokous päättää:
- henkilöjäsen
- yhteisöhenkilöjäsen on henkilöjäsen, jonka jäsenmaksun maksaa
toinen yhteisö (esim. jäsenen työnantaja)
- rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä
johonkin toiseen Suomen Ladun jäsenyhdistykseen
- perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
- nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta
- opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja
on ilmoittanut pyydetyt opiskelutiedot jäsenrekisteriin.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle
jäsenelle ei palauteta maksettuja jäsen- tai liittymismaksuja.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei
ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa
ensimmäisen laskun eräpäivästä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on
1) jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa tai muutoin jättänyt
täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittyessään
sitoutunut.
2) menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä. Erottamispäätöksessä on mainittava sen
peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen
kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava
yhdistyksen kokoukselle ja jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen
(30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut tietoonsa
erottamispäätöksen. Erottamisasia on mainittava yhdistyskokouksen
kokouskutsussa. Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan hallitusta ja
erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa
selvitykset, hyväksyy hallituksen erottamispäätöksen, se tulee
voimaan heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.


4§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun eri
jäsenryhmille ja -luokille määrää yhdistyksen syyskokous.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.
Liittymismaksu on kertaluontoinen eikä sitä palauteta.


5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7
varajäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet
hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö
voi toimia hallituksen puheenjohtajana korkeintaan kuusi peräkkäistä
kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen
on oltava yhdistyksen jäsen.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
luottamushenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen on yhdistyslain, muiden lakien, näiden sääntöjen sekä
yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen
asioita.
Hallitus:
- johtaa yhdistyksen toimintaa
- edustaa yhdistystä
- valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
luottamushenkilöt
- valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muiden järjestöjen
kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, että
yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen
- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksissa
käsiteltävät asiat
- nimeää avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät ja
määrittelee niiden jäsenet ja tehtävät
- hyväksyy ja erottaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet
- antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
- tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja
kunniajäsenten kutsumisesta
- hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä
puitteissa, jotka yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat
- päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä


6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai muun hallituksen
määräämän henkilön kanssa.


7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous
ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous
syys-marraskuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä
etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.


9§ Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös
määrää kokouksen ajan ja paikan.
Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai
paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille erikseen
toimitettavalla kirjeellä.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta
asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään
neljä (4) viikkoa ennen kokousta.


10§ Yhdistyksen kokousasiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää
tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään
toiminnantarkastajien /tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin
edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa
tilikautta koskevaksi toimintasuunnitelmaksi
6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
7. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista
ja kulukorvausten perusteista
8. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva
talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
erovuoroisten tilalle
12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi
tilikaudeksi ja heille henkilökohtaiset
varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen
julkaisutavasta
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous


11§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun
se katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä
sitä hallitukselta
kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Myös
yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen
koollekutsumisesta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty.
Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten 9§:ssä määrätään.


12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.