Talviuinnin turvallisuusasiakirja

TALVIUINTIPAIKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA
1. 

Palvelun tarjoaja on Iisalmen Latu ry
Paikka on Pursiseuran rantasauna, Haukinimenkatu 23, 74120 Iisalmi

2. 

Turvallisuusasioista vastaavat
- Seura vastaa siitä, että talviuinti Pursiseuran rannassa on turvallista ja
ylläpito noudattaa kuluttajaturvallisuusviranomaisen ohjeita.
- Iisalmen Pursiseura ry vastaa siitä, että laiturin rakenteet
noudattavat kuluttajaturvallisuusviranomaisen ohjeita.

3. 

Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset
- Tunnistettavia vaaroja ovat avannolle johtava polku, portaat ja laituri, jotka voivat olla jäisiä ja silloin on liukastumisvaara
- Yksin uimassa kävijän onnettomuusriski on olemassa
- Avaimen unohtuessa pukuhuoneeseen on paleltumisriski olemassa

4. 

Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi
- Avannolle johtava polku puhdistetaan lumesta ja hiekoitetaan tarvittaessa
- Laiturin liukkauden torjuntaa on lisätty, jäät hakataan
- Valaistus rakennukseen ja avannolle pidetään kunnossa
- Varoitus: ’Älä mene yksin avantoon’ ja ’Älä hyppää avantoon’ on laiturilla
- Pelastusrengas on laiturilla
- Lämpömatto on portaalla
- Uppopumppujen suuntaus osoitetaan avannon reunoille
- Uppopumpun toiminnan ajastusta säädetään lämpötilojen muuttuessa

5. 

Ohjeet kohdan 3 mukaan ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten
- Ilmoitustaululla on uimapaikan nimi ja osoite. Samoin avannon ylläpitoa
hoitavien henkilöiden tiedot avun hälyttämiseksi tarvittaessa.
- Pukuhuoneissa on yhteyshenkilöiden tiedot, jotka päivitetään kauden
alkaessa sekä uimapaikan osoite ja hälytystiedot
- Ensiaputarvikkeet ovat penkillä
- Pukuhuoneiden ovissa on huomautus ”Älä unohda avainta”
- Uimavesinäytteiden tulokset laitetaan pukuhuoneiden ilmoitustauluille ja
seuran www-sivuille talviuinti -osioon sihteerin saatua ne

 6. 

Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit ja niiden huolto
- Rantasauna ja laituri ovat Iisalmen Pursiseura ry:n omistamia
- Lumityöt tehdään mahdollisimman aikaisin aamulla ja tarvittaessa päivän
mittaan
- Lumilapio ja harja ovat saatavilla, uimarit voivat käydessään lämmitellä
lumitöissä
- Pelastusrengas on laiturilla

7. 

Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, kielitaitoa ja muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset
- Kaikki käyttäjät ovat suomalaisia, joten kieliongelmaa ei ole ollut. Käyttäjät kuittaavat pukuhuoneen avaimen Ulla Kääriäiseltä, jolloin kielitaito ilmenee
- Avantouinnin ohjeistus kerrotaan uudelle käyttäjälle avaimen luovutuksen
yhteydessä ja kehotetaan menemään toisen uimarin kanssa yhdessä
- Varoitetaan: ’Älä mene yksin avantoon’ kyltillä
- Päihteiden käyttöä ei ole kielletty erillisillä kylteillä, koska kyseessä
urheiluseuran toiminta eikä toiminnassamme käytettä päihteitä, tarvittaessa kielto lisätään

8. 

Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet
- Talkoo- ja talviuintitoimikunta yhdessä ylläpitävät
- Avanto on kierretty lippusiimalla heti jäiden kestäessä riittävän kaukaa.

9. 

Miten erilaiset onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä
- Vahinkotilanteista pyydetään ilmoittamaan heti avantouintitoimikunnan
puheenjohtajalle tai seuran sihteerille. Sihteeri kirjaa kaikki vahingot tiedon
saatuaan seuran turvallisuuspoikkeamiin seuraantaa ja
tilastointia varten.
- Korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi

10. 

Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8§:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi
- Vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut
- Onnettomuudesta ilmoitetaan avantouintitoimikunnan toimesta seuran
sihteerille ja turvallisuusviranomaiselle. Ne kirjataan seuranturvallisuuspoikkeamiin.

11. 

Miten turvallisuusasiakirjaan ja –suunnitelmaan sisältyvät tiedot saadaan palvelun tarjoamisessa mukana olevien tietoon
- Turvallisuusasiakirja päivitetään syyskauden alkaessa ja
tallennetaan seuran www-sivuille Lajit/talviuinti -osioon sekä
jaetaan talviuintitoimikunnalle ja laitetaan esille pukuhuoneisiin
- Pukuhuoneissa on ennestään nähtävillä Kuluttajan: Turvallinen
talviuintipaikka sekä Turvallisuusohjeita Seuran vastuu ja Käyttäjän vastuu
- ohjeita avantouimareille on pukuhuoneissa ja seuran www-sivuilla
Talviuinti- osiossa