Suomen Latu ry:n ja OP Vakuutus Oy:n yhteistyö 2021

Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset tunnetaan liikuttajina, ulkoilun ja retkeilyn tunnustettuina asiantuntijoina sekä ulkoilijoiden asiaa ajavana kaikille avoimena kansalaisjärjestönä.

Suomen Latu on neuvotellut OP:n kanssa tapaturmavakuutuksen eri tapahtumiin osallistuville henkilöille sekä vastuuvakuutuksen tapahtumien järjestäjänä toimiville jäsenyhdistyksille.Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten tapaturma- vakuutus nro 16-458-299-8

Tapaturmavakuutettuja ovat kaikki Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten sekä kerhojen toimintaan osallistuvat osanottajat, toimitsijat ja talkoolaiset ilman yläikärajaa.

Toiminnan pitää olla yhdistyksen toimintasuunnitelmassa tai hallituksen tai jaoksen vahvistamaa virallista yhdistystoimintaa, ei jäsenen henkilökohtaista harrastustoimintaa.Vakuutettu toiminta

·       Järjestötoiminta sisältäen yhdistyksen vuosikokoukset, hallituksen, toimikuntien ja työryhmien kokoukset

·       Suomen Ladun tai jäsenyhdistyksen järjestämät tapahtumat, tilaisuudet, messut ja yleisötapahtumat

·       Liikuntatoiminta sisältäen koulutustilaisuudet, kurssit, säännölliset liikuntaryhmät, ohjatut vaellukset ja retket sekä ohjatut loma- ja liikuntaviikot

·       Keskusjärjestöjen valtakunnalliset ja SM-nimiset tapahtumat

·       Jäsenten vapaaehtoinen talkootyö esimerkiksi erilaiset rakennustehtävät, latupohjien ja latujen teko, reittien teko, kunnostus ja merkintä

Vakuutus on voimassa edellä mainituissa tilaisuuksissa ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

Tapaturman enimmäiskorvausmäärät 

Hoitokorvaus          10 000 euroa

Haittakorvaus           5 000 euroa

Kuolinkorvaus          2 000 euroa

Omavastuu                      0 euroaRajoitusehdot

Hoitokorvausta ei makseta, jos vamma on aiheutunut tietyissä urheilulajeissa tai toiminnoissa, kuten esimer kiksi moottoriurheilulajit, ilmailulajit tai laskettelu hoita mattomilla rinteillä. Tarkista lajiluettelo vakuutuseh doista.

Vakuutuksessa noudatetaan Ryhmätapaturmavakuutuk sen ehtoja 1.1.2019 alkaen.Järjestäjän vastuuvakuutus 16-90104-29480-5

Suomen Ladulla on järjestäjän vastuuvakuutus, jossa va- kuutettuina ovat myös jäsenyhdistykset. Vakuutus korvaa järjestäjän tuottamuksesta toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Yhdistys voi joutua vastuuseen vahin- gosta, joka sen virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuu yleisölle, omalle työntekijälle, toimitsijalle, toimintaan osallistujalle tai näiden omaisuudelle.

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa ja omavastuu ovat

korvausmäärä  1 000 000 euroa

omavastuu  600 euroa

Korvatta vahinko voi syntyä mm.

·       järjestyksenpidon, valvonnan tai muiden turvalli suustoimien     riittämättömyydestä

·       huoneiston, kentän, radan tms. toimintapaikan puut teellisesta kunnosta

·       toimintaan käytetyn kiinteistön omistamisesta tai hallinnasta

·       retken, kurssin, näyttelyn tai muun tilaisuuden järjestäjien varomattomuudesta tehtävien suoritta misessa.

Vakuutus ei korvaa

·       omalle työntekijälle tai tähän rinnastettavalle aiheutettua vahinkoa siltä osin kuin tämä on oikeutettu korvaukseen lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta

·       vakuutuksenottajan hallussa tai käytössä olevalle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa

140733f

OP Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458259-3, osoite: Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki

·       käsiteltäväksi / huollettavaksi annettuja välineitä

·        varallisuusvahinkoja / taloudellisia seuraamuksia

·        tapaturmia

Osanottajan pitää muistaa ja osata varoa tapahtuman luonteeseen kuuluvia luonnollisia vaaroja ja riskejä.

Vakuutuksessa noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtoja 1.1.2017 alkaen.Toimintaohjeet vahinkotilanteessa

Tapaturmavahingossa

Hakeudu hoitoon Pohjola Terveyteen, jossa tuki- ja liikuntaelinten vammoja hoitavat maamme huippuihin lukeutuvat ortopedit, lääkärikumppaneillemme tai lähim- pään hoitolaitokseen. Tiedot hoitolaitoksista ja lisäohjeita löydät osoitteesta vahinkoapu.op.fi.

Hoitokulut tulee maksaa ensin itse ja hakea Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kun otat Kela- kortin mukaasi, hoitavat useimmat hoitolaitokset ja apteekit Kela-korvausten hakemisen sinun puolestasi.

Huolehtimalla Kela-korvauksista varmistat sen, että vakuutuksen korvausmäärä riittää vamman hoidossa mahdollisimman pitkään.

Korvauksenhakijan tulee tehdä vahinkoilmoitus kustakin tapaturmasta erikseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa tapaturmasta.

Vakuutuksenottajan tai tilaisuuden järjestäjän tulee varmentaa tapahtuman ja henkilön kuuluvan vakuutuksen piiriin.Vastuuvakuutusvahingoissa

Tee vahinkoilmoitus verkossa vahinkoapu.op.fi. Tapaturmat ilmoitetaan henkilöasiakkaat –valikon kautta ja järjestäjän vastuuvahingot ilmoitetaan yritysasiakkaat – valikon kautta.

Vahinkoapu on palvelu, joka opastaa sinua vahingon sattuessa. Löydät Vahinkoavusta myös sinua lähellä olevat lääkärit, korjaamot ja muut OP:n yhteistyö- kumppanit.

Vahingosta voit ilmoittaa myös puhelimitse 0303 0303 ma-pe klo 8-22.